תנאי שימוש באתר

 1. הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש לפני השימוש באתר. הגלישה והשימוש באתר זה הינם בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש אל תעשה שימוש באתר. גלישה ושימוש באתר מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול על פיהם.
 2. האתר מכיל נתונים ותכנים המוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות. כמו כן, האתר כמכלול מוגן כיצירה שלמה. אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה. חל איסור להכניס שינויים, לשדר, להעביר, להפיץ, לשכפל, להציג, לפרסם, להעתיק ולמכור את המידע, התכנים והשירותים באתר ו/או שמקורם באתר, כולם או חלקם.
 3. האתר כולל מידע אודות אמנון גור סוכנות לביטוח (2000) בע"מ ו/או חברות אחיות ו/או חברות בנות (להלן יחד: "החברה"), לרבות מידע אודות מגוון השירותים אותם מעניקה החברה. לעיתים, המידע הנכלל באתר אינו מפרט את כל התנאים, הסייגים וההוראות החלים על המוצרים והשירותים המסופקים על ידי החברה והוא מוצג באופן כללי בלבד, וכך יש להתייחס אליו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בתכניות הביטוח או במסמכים מחייבים אחרים, או במידע המצוי במערכות החברה, יקבע המידע הרשום בתכניות הביטוח ובמסמכים המחייבים ובמערכות החברה.
 4. המידע המופיע באתר איננו מהווה הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול או מידע המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לרכישה ו/או לביצוע פעולות, ואין בהם משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי. החברה אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרמו כתוצאה מהסתמכות על המידע המוצג באתר זה.
 5. אין במידע באתר זה משום ייעוץ בהשקעות על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה – 1995.
 6. החברה אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם לך עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר או בגין ביטול או הפסקת השירותים הניתנים באתר.
 7. על אף שהחברה עושה כל שביכולתה לוודא את אמינות, שלמות, הדיוק ועדכון המידע המופיע באתר, תיתכן אפשרות שבמידע נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים. החברה לא תהא אחראית לכל נזק העלול להיגרם עקב קיום שיבושים אלה. כמו כן, החברה לא תהיה אחראית למידע המצוי באתרים אחרים חיצוניים, המקושרים לאתר באמצעות קישורית או בכל דרך אחרת, והיא לא תישא באחריות לנזקים שייגרמו עקב הסתמכות על המידע המצוי באתרים אלה או השימוש בו.
 8. בכל מקרה של סתירה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המצוי במשרדי החברה יהיה המידע המצוי במשרדי החברה המידע המחייב, והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד שעלול להיגרם כתוצאה מסתירה כאמור.
 9. האחריות על השימוש באתר ועל תוצאות השימוש בו הינה שלך בלבד והחברה לא תישא בכל אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד ישיר או עקיף העלול להיגרם כתוצאה מהשימוש באתר.
 10. חל איסור לעשות כל פעולה במידע שיש בה כדי לפגוע בזכויות קניין של החברה ולעשות במידע המופיע באתר כל שימוש מסחרי שהוא.
 11. הנך מתחייב שלא לעשות שימוש באתר למטרות האסורות על פי תנאי השימוש באתר ולמטרות בלתי חוקיות. כמו כן, הנך מתחייב שלא לעשות שימוש באתר ובתכניו, להעלות לאתר, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר:
  • האסור לפרסום או לשימוש, או שהוא בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת לשון הרע/דיבה, פורנוגרפיה או ביטוי פוגע אחר.
  • הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש ובכתב של החברה.
  • העלול להפר זכויות של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת.
  • העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר.
  • הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל בתוכנות מחשב.
 12. מובהר, כי החברה אינה יכולה לפקח על כל מידע ו/או הודעה המועלים לאתר על ידי משתמשים אחרים והיא לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד העלול להיגרם כתוצאה ו/או בקשר לכך.
 13. החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי דין.
 14. בהעלותך מידע כלשהו לאתר, הנך מעניק בזאת לחברה אישור בלתי מוגבל ובלתי חוזר, לעשות במידע כל שיידרש לפי שיקול דעתה הבלעדי כדי להשיג את המטרות החוקיות אשר לשמן הועלה המידע לאתר, והנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בגין הפרת זכויות קניין ופרטיות בכל הנוגע למידע.
 15. החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל עת ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.
 16. הנך מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את החברה, מנהליה, נושאי משרה בה, בעלי מניות, עובדיה, סוכניה, והבאים מכוחה כנגד כל תביעה, דרישה והוצאה, לרבות שכ"ט עו"ד, הנובעים מכל שימוש שתעשה באתר בניגוד לתנאי השימוש.
 17. על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל ומקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לאתר יהיה בבית המשפט המוסמך בתל אביב. תנאי שימוש אלה יהוו את הבסיס לדיון המשפטי. במידה וייקבע על פי דין ו/או על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי כל גורם שיפוטי מוסמך אחר שהוקם על פי דין, כי חלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.